Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     102/2009. /V.28./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzat Képviselő Testülete egyetértve Mende Község Képviselő Testületével, elfogadja és támogatja a mendei településrendezési eszközöknek az egyeztetési anyag szerinti részleges módosítását.

 

Gomba Község Képviselő Testülete a további egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni.

 

Határidő:           Azonnal, határozat megküldésével

Felelős:              Polgármester

                          Főépítész

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző