Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. május 7-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

           

102/2014. (V. 7.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kenyeres-kertben félkész állapotban található sportöltöző tetőszerkezetig történő megépítéshez szükséges fedezet biztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Kenyeres-kertben található sportöltöző tetőszerkezetig történő megépítéséhez szükséges 5.200 ezer forint biztosításra kerüljön a pályázati céltartalék terhére.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a soron következő testületi ülésre az előirányzat megfelelő módosításáról.

 

Határidő:  értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                                                 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                           polgármester                                               jegyző