Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 102/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi közbeszerzési statisztikai összegzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1)        A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közbeszerzésének statisztikai összegzését a melléklet szerint jóváhagyta.

2)        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóság részére határidőben küldje meg.

 

Határidő:             2015. május 31.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

   1.sz. melléklet

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző