Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 103/2010. /V. 27./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 0115/13 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból történő ingatlanrész értékesítésének tervét, s az értékesítéshez szükséges 0109/22, 0115/13, 0115/14 és 0115/15 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítást követően az értékesítés tárgyában az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A képviselő-testület - Németh Tamás gombai lakosnak az összességében 362.500,- Ft-os költség átvállalására vonatkozó nyilatkozatának birtokában - a határozat további pontjaiban foglaltak betartásával az alábbiak szerinti ingatlan értékesítést határozza el.

 

2.    Amennyiben a 0115/14 és 0115/15 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai írásban nyilatkoznak, hogy a tervezett telekrendezésekkel egyetértenek, s ahhoz hozzájárulnak, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 0115/13 hrsz-ú ingatlanból a határozat 1. sz. mellékletén szürke háttérrel jelölt ingatlanrészre vonatkozó, telekalakítással vegyes adásvételi szerződésének aláírására.

 

3.    A fentiek alapján a képviselő-testület az eladási árat - a foglalóként előzetesen megfizetett telekalakítási költséggel együttesen - 370.000,- Ft-ban határozza meg.

 

Határidő: a telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetését követő 15 napon belül.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

1. sz. melléklet a 103/2010. (V.27.) sz. határozathoz

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző