Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 14-én megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     103/2012. /VI.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. június 14-i rendkívüli zárt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.             Aljegyzői állásra pályázók személyes meghallgatása    

Előterjesztő:        polgármester

Előkészítő:          jegyző

 

2.             Fenntartói állásfoglalás személyi juttatás előirányzat felhasználására

Előterjesztő:        jegyző

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző