Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     104/2009. /V.28./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bakó Pál Gomba Kölcsey u. 20. szám alatti lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.                  A Képviselő-testület  Bakó Pál Gomba Kölcsey u. 20. szám alatti lakos részére a 607/1 hrsz-ú 3191 m2 területű ingatlant 2009-es esztendőre 4.786 Ft.- összegű bérleti díjért haszonbérletbe adja.

2.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges haszonbérleti-szerződés, önkormányzat nevében történő aláírására.

 

 

Határidő:             2009. június 2.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző