Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 104/2010. /V. 27./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Somogyi Józsefné Gomba Akácfasor u. 7. szám alatti lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.                  A Képviselő-testület  Somogyi Józsefné Gomba Akácfasor u. 7. szám alatti lakos részére a 752 hrsz-ú 1582 m2  területű ingatlant a 2010-es esztendőre 2373 - Ft.- összegű bérleti díjért haszonbérletbe adja.

2.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges haszonbérleti-szerződés, önkormányzat nevében történő aláírására.

 

Határidő: 2010. június 5.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző