Vissza

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     104/2012. /VI.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. június 14-ei rendkívüli zárt ülésen megvitatta a jubileumi jutalomra vonatkozó jogszabályi változás miatt tett előterjesztői javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.             A Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy a polgármester a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdése alapján szabályozottak szerint egyetértését adja ahhoz, hogy a jegyző munkáltatói jogkörében eljárva Bán Ibolyát - nyugdíjazására tekintettel - 3 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse

 

2.             A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a hosszabb időn át közszolgálati jogviszonyban dolgozók nyugdíjazásuk előtt, egységes szabályozás alapján részesülhessenek jutalomban.

 

 

            Határidő: értelemszerűen

            Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző