Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 104/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németh Tamás által benyújtott - a Pega Pata Parádé támogatására irányuló - kérelmét és a bizottsági javaslattal egyetértve a határozati javaslat mellékletének módosítására az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület 100 ezer forintos támogatást ajánl fel, és a beszedett helypénz összegét további támogatásként ítéli meg.

 

Határidő:      azonnali

Felelős:         polgármester

 

 Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző