Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     105/2009. /V.28./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 86/2009. (V.14.) sz. határozatában a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT)” című kiírására pályázat előkészítéséről döntött a hivatkozott határozat 1. pontjában körülhatárolt összefüggő úthálózat felújítására:

 

1.      Gomba Község Önkormányzata a KMRFT-TEUT-2009 kódszámú pályázati hirdetményére a pályázati útmutató alapján elkészített -  86/2009. (V.14.) sz. határozattal körülhatárolt területre - a „Gomba Község észak-nyugati belterületi úthálózatának felújítása” elnevezésű pályázatot nyújtja be. 

2.      A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott beruházás összköltségét 42.327.543 Ft-ban fogadja el, melyhez 22.327.543 Ft saját forrást biztosít a 20.000.000.- Ft-os támogatási igény mellé.

3.      A képviselő-testület a 2./ pontban meghatározott saját forrásból 327.543  Ft önrészt a költségvetésében céltartalékként meghatározott előirányzatból biztosít.

4.      A képviselő-testület a további 22.000.000.- Ft-os saját forrást beruházási hitelből kívánja fedezni, melyhez hitelígérvénnyel rendelkezik a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezettől.

5.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot legkésőbb június 2-án nyújtsa be a Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda I. Pályázatos Támogatási Osztályára.

 

Határidő:      2009. június 2.

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző