Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 105/2010. /V. 27./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gombai gyermekek versenyeztetését biztosító Vasadi Regionális Sport Club támogatására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület köszönettel fogadja a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatójának döntését, amellyel a Vasadi Regionális Sport Club részére a 2010. február 5-étől 2010. június 30-ig terjedő időszak alatt végzett sport tevékenységhez kapcsolódó kiadásai fedezeteként biztosított 200.000,- Ft-os támogatást.

2.                  A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1. pontban részletezett kiadással az oktatási intézmény a Gomba Község Önkormányzata és a Gombai Református Egyházközség között 2007. július 3-án létrejött megállapodás V. rész 2. pontjában biztosított tanórán kívüli sport és szabadidős tevékenységre nyújtott támogatás keretén belül elszámol. 

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző