Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

 

    105/2012. /VI. 27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. június 27-i rendkívüli nyilvános ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el:

 

1./   A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének, szindikátusi szerződésének elfogadása, és törzstőke jegyzése

 

2./   Egyebek

 

Határidő:        azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző