Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. május 7-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

105/2014. (V. 7.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kölcsey utcai és Rózsa utcai belvízelvezetéshez kapcsolódó vis maior támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzat Képviselőtestülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

2.      A Képviselő-testület a támogatási igényhez

 

3.      A képviselő-testület a káresemény forrásösszetételét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Megnevezés

2014. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

1.927.000,- Ft

10 %

Biztosító kártérítése

 0 Ft

0

Egyéb forrás

0 Ft

0

Vis maior támogatási igény

17.345.250,-  Ft

90 %

Források összesen

19.272.250,-  Ft

100 %

 

4.      A Képviselő-testület a károk helyreállításának összköltségét csak a 3. pontban rögzített saját forrás erejéig, vagyis 1.927.000,- Ft-os összeggel, részben tudja biztosítani.

5.      A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtásához nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik.

6.      A Képviselő-testület megállapítja, hogy a károsodott gombai 231. és 533. hrsz. alatti ingatlanok (Kölcsey utca és Rózsa utca) fenntartása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)  13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat.

7.      A Képviselő-testület rögzíti, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. A közút nem biztosítható.

8.      A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

9.      A Képviselő-testület rögzíti, hogy az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát jelenleg nem tudja ellátni.

10.  A Képviselő-testület a helyreállítás 1.927.000,- Ft -os saját forrás összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletében meghatározott céltartalék terhére biztosítja.

11.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

 

Határidő:  az 1. pont tekintetében 2014. május 22.

                a további pontok tekintetében értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                                                 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                           polgármester                                            jegyző