Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     106/2009. /V.28./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gólyafészek Óvoda tornaszobájának megépítését és az óvoda belső korszerűsítését célul tűzve a 87/2009. (V.14.) sz. határozatában az „Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)”című kiírására pályázat előkészítéséről döntött.

 

1.      Gomba Község Önkormányzata a KMRFT-CÉDE-2009 kódszámú pályázati hirdetményére a pályázati útmutató alapján elkészített -  87/2009. (V.14.) sz. határozattal célul tűzött - „Gombai Gólyafészek Óvoda korszerűsítése” elnevezésű pályázatot nyújtja be. 

2.      A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott beruházás összköltségét 33.800.000.- Ft-ban fogadja el, melyhez 13.800.000.- Ft saját forrást biztosít a 20.000.000.- Ft-os támogatási igény mellé.

3.      A képviselő-testület a 2./ pontban meghatározott 13.800.000.- Ft saját forrást a költségvetésében céltartalékként meghatározott előirányzatból biztosítja.

4.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot legkésőbb június 2-án nyújtsa be a Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda I. Pályázatos Támogatási Osztályára.

 

Határidő:      2009. június 2.

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző