Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

    106/2012. /VI. 27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a DAKÖV Kft. társasági szerződésének elfogadására és társasági tagként törzsbetét jegyzésére, valamint a víziközművekről szóló 2011. évi CCIX törvény alapján létrejövő szindikátusi szerződés elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az újonnan alakuló DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaságban 100.000,- Ft törzstőkét jegyez.

2./   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott törzstőke átutalásáról legkésőbb 2012. július 5. napjáig az általános tartalék terhére gondoskodjon, s a soron következő költségvetési rendelet módosítás alkalmával az előirányzat módosítását készítse elő.

3./   A Képviselő-testület a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését, valamint a víziközművekről szóló 2011. évi CCIX törvény alapján létrejövő szindikátusi szerződését elfogadja.

4./   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulása és működése során Gomba Község Önkormányzatot, mint a társaság tagját képviselje, a társasági- és szindikátusi szerződéseket aláírja.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző