Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. május 7-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

                      

106/2014. (V. 7.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. telephely vásárlás fedezetének megteremtésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. (2217 Gomba, Bajcsy-Zs. utca 2.) telephely vásárlás fedezetére Gomba Község Önkormányzata 7.000 ezer forintot biztosítson a céltartalék terhére.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a soron következő testületi ülésre az előirányzat megfelelő módosításáról.

 

Határidő:  értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                           polgármester                                              jegyző