Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 106/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németh Tamás által benyújtott, a Pega Pata Parádé támogatására irányuló kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzata a benyújtott kérelem alapján nem támogat magánszemély által szervezett rendezvényt, támogatási igényt benyújtó szervezet számára a nyilvántartásba vételét követően bocsáthat rendelkezésre az önkormányzat tárgyi, anyagi és humán erőforrásokat.

2.    Gomba Község Önkormányzata a kérelemben említett rendezvényre tekintettel a határozat 1. számú mellékletében szereplő támogatást ajánlja fel a nyilvántartásba vételi eljárást elindító, a rendezvény szervezőjeként feltüntetett civil szervezet számára, amelyet a nyilvántartásba vételt követően támogatási szerződés megkötésével tud igénybe venni.

3.    A Képviselő-testület hajlandó együttműködési megállapodást kötni a nyilvántartásba vétel után az egyesülettel az éves rendezvényekkel kapcsolatos közreműködésről és támogatási lehetőségekről.

4.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt tájékoztassa.

 

         Határidő:        értelemszerűen

         Felelős:           polgármester

  1. sz. melléklet

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző