Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     107/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-i nyilvános ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint elfogadta.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző