Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

    107/2012. /VI. 27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a KÖVÁL üzemeltetési időszaka alatti hibák feltárására és írásbeli rögzítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy kerüljön felmérésre a település területén a KÖVÁL üzemeltetésének időszaka alatt keletkezett, vagy kialakult viziközmű hiba, a hibaelhárításra visszavezethető hiányosság.

2./   A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a felmért hibákról tájékoztassa a KÖVÁL Zrt. illetékeseit.

 

Határidő:        2012. augusztus 31.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző