Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. május 7-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

                                          

107/2014. (V. 7.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ingatlan vásárlással kapcsolatos javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Kenyeres-kert kialakításával érintett ingatlanok megvásárlás vonatkozásában az érintett tulajdonosok részére vételi ajánlatot tegyen építési telek estében a 3.000 Ft/m2 áron, a szántóként használt részre 800 Ft/m2 egységáron, az útra 500 Ft/m2 áron, a rétként használt részre 400 Ft/m2 egységáron.

 

 

Határidő:  2014. május 20.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                            polgármester                                               jegyző