Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

107/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civilház Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 1.      A Képviselő-testület a Civilház – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér működési szabályzatát annak mellékleteivel és függelékeivel a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  1. sz. melléklet

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző