Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     108/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. június 28-i nyilvános ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

1)             Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

2)             Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

3)             Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       egészségügyi szolgáltatók

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

 

4)             Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

5)             Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI. 27. ) önkormányzati rendeletének módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

6)             Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2011/2012. nevelési év feladatainak végrehajtásáról és tájékoztató a 2012/2013. nevelési évének előkészítéséről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

 

7)             Tájékoztató a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2011/2012. tanévben kitűzött feladatok végrehajtásáról és a 2012/2013. tanév előkészítéséről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

 

8)             Tájékoztató Káva község közös hivatal létrehozására vonatkozó kezdeményezéséről

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                 valamennyi bizottság

 

9)             Javaslat kártérítési per megindítására

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                 valamennyi bizottság

 

10)         Egyebek

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző