Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. május 7-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

108/2014. (V. 7.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évre vonatkozó beszámolóját és közhasznúsági jelentését és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület elfogadja a GTÜ Nonprofit Közhasznú Kft. (2217 Gomba, Bajcsy-Zs. utca 2.) 2013. évre vonatkozó beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

 

2.      A testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadásról a Kft. ügyvezetőjét írásban értesítse.

 

 

Határidő:             azonnal

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                            polgármester                                               jegyző