Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 108/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bercsényi utcai vízelvezető árok károsodása miatt vis maior pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

2.      A Képviselő-testület a támogatási igényhez:

a pályázat EBR42 azonosítóját: 248 270 szerint rögzíti.

3.      A képviselő-testület a káresemény forrásösszetételét az alábbiak szerint határozza meg:

Megnevezés

2015. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

780.930,- Ft

10 %

Biztosító kártérítése

----Ft

---

Egyéb forrás

----Ft

---

Vis maior támogatási igény

7.028.300,- Ft

90 %

Források összesen

7.809.230,- Ft

100 %

 

4.      A károk helyreállítása (költségvetés alapján) tervezett 7.809.230,-Ft-os összköltségének fedezetét Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csak részben tudja biztosítani.

5.      A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtásához nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

6.      A Képviselő-testület rögzíti, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

7.        A képviselő testület, határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

8.      A Képviselő-testület vállalja a károsodott építménynek a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

9.      A Képviselő-testület rögzíti, hogy az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát jelenleg nem tudja ellátni.

10.  Az érintett építmény egy burkolt árok, melyhez a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2, 5, 11 és 12 pontja is rendel kötelezettséget.

 11.  A Képviselő-testület a helyreállítás 780.930,- Ft-os saját forrás összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletében meghatározott általános tartalék terhére biztosítja.

12.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

 

  

Határidő:             az 1. pont tekintetében 2015. május 02.

                a további pontok tekintetében értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

  

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző