Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén az alábbi határozatot hozta:

 

 

     109/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igen szavazat nélkül, 2 ellenszavazattal és 6 tartózkodással nem támogatta Horváth Ádám tanyagondnoki munkakörre benyújtott pályázatát elutasította.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázót a döntésről írásban tájékoztassa.

 

Határidő: 2009. július 3.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző