Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     109/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község egészségügyi alap- és szakellátásáról szóló beszámolókat és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a község egészségügyi alap- és szakellátásáról szóló valamennyi beszámolót elfogadta.

2.      A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az egészségügyben közreműködő szolgáltatóknak a településen végzett munkáért.

3.      A Képviselő-testület elismerését fejezi ki Surmanné Nagy Krisztina védőnőnek a kiemelkedő szakmai teljesítményéért, mellyel elnyerte a Magyar Védőnők Egyesülete által 2012. évben megítélt „Év védőnője” címet.

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett egészségügyi szolgáltatókat értesítse.

 

Határidő: 2012. július 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző