Vissza

 KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

109/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. május 29-i nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el  

 

1.             Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:         polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:      valamennyi bizottság

2.             Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:         polgármester

          Előkészítő:  jegyző

          Véleményező:      valamennyi bizottság

3.             Javaslat a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról szóló 6/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:         polgármester

          Előkészítő:  jegyző

          Véleményező:      valamennyi bizottság

4.             Javaslat a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 18/2008. (V.  30.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:         polgármester

          Előkészítő:  aljegyző

          Véleményező:      valamennyi bizottság

5.             Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

          Előterjesztő:        polgármester

          Előkészítő:          jegyző

          Véleményező:     valamennyi bizottság

6.             Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról   

          Előterjesztő:        polgármester

          Előkészítő: jegyző

          Véleményező:     szociális és gyámügyi bizottság

7.             Egyebek

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző