Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 109/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szűcs Sándor gombai lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1)        A Képviselő-testület Szűcs Sándor gombai lakos részére a 880/1 hrsz-ú 500 m2 területű ingatlan ½ részét a 2015, 2016, 2017-es esztendőkre, évi 1.000,- Ft + ÁFA összegű bérleti díjért haszonbérletbe adja.

2)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges haszonbérleti-szerződés önkormányzat nevében történő aláírására.

 

Határidő:             2015. május 5.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző