Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. január 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 14-én megtartott ülésén 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

     10/2010. /I.14./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rendezvényház építésének előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő változatok közül az „A” változat megvalósítását határozza el, felhatalmazza a polgármestert, hogy a továbbtervezés érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző