Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

10/2014. (I. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének előkészítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési koncepciójának elfogadásáról szóló 278/2013. (XI. 21.) képviselő-testületi határozat 3. pont, h. alpontját visszavonva hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a KEOP pályázat megvalósításához fejlesztési hitel kerüljön tervezésre 41 millió forint összeggel.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel az általános településüzemeltetési tevékenységek végzésére vonatkozó megállapodás, és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodásra vonatkozó megállapodás módosítását a Kft jóváhagyott üzleti terve alapján a február havi ülésre készítse elő.

3.      A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának 1 fővel történő bővítésével az önkormányzat saját bevételei terhére egyetért, felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását a február havi ülésre készítse elő.

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző