Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     110/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Surmanné Nagy Krisztina szakmai teljesítményének elismerésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület Surmanné Nagy Krisztina védőnő szakmai teljesítményének elismeréseként 2012. évi költségvetésében pótelőirányzatot biztosít 2 havi illetményének megfelelő összegű jutalom kifizetésére.

2.      A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az 1./ pontban meghatározott mértékű jutalom fedezetének biztosításaként a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatokat az általános tartalék terhére emelje meg.

 

Határidő: 2012. július 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző