Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 110/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az Úri KSK által benyújtott pályázat támogatás-igénybevételével kapcsolatosan kialakult helyzetről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 90/2013. (III. 7.) határozat végrehajtásával kapcsolatban kérjen tájékoztatót az Úri KSK elnökétől arra vonatkozóan, hogy az elnyert támogatás felhasználására milyen elképzeléseik vannak.

 

Határidő: 2014. június 26.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző