Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 110/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre – Dankó Pista utcai vis maior károk helyreállítása érdekében közbeszerzési eljárás  vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja az Ady E. u. 7. (84. hrsz.) és a Dankó utca (92. hrsz.) valamint a 93. hrsz. ingatlan határán történt pince, ill. partfalomlás helyreállítása tárgyú építés-szerelési vállalkozási szerződés, továbbá a Dankó Pista utca 12. előtti 92. hrsz-ú közterületen történt pinceomlás, ill. felszíni vízelvezető károsodás helyreállítása a 92., 86., ill. a 81. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területeken tárgyú építés-szerelési vállalkozási szerződés tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és a határozat 2. mellékelte szerint az ajánlattételi dokumentációt.

 

2.       A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy közbeszerzési szakértő közreműködésével a közbeszerzési eljárást bonyolítsa le.

Határidő:          értelemszerűen

Felelős:             Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző