Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 111/2010. /V. 27./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány felhívása alapján a szociális-karitatív gyermeküdültetés szervezéséről szóló tájékoztatóját és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület támogatja a Pest megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány „Először a Balatonnál” mottójú szociális-karitatív gyermeküdültetésének szervezését.

2.      A Képviselő-testület 6 gombai gyermek táboroztatásának költségéhez járul hozzá összesen 90.000.- Ft összegben az általános tartalék terhére.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány által rendelkezésre bocsátott adatlap kitöltéséről, és benyújtásáról gondoskodjon.

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az oktatási intézmény javaslata alapján soron következő ülésre készítsen javaslatot a táborozásba bevonható gyermekek személyéről.

 

Határidő:    1-3. pont esetében:     2010. június 5.

                   4. pont esetében:        értelemszerűen

                               Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző