Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 111/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a közvilágítási karbantartási szerződések megkötésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közvilágítási karbantartási szerződést a Lanzo Kft-vel az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja.

 

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző