Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     112/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

 

 

1.             A Képviselő-testület a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói részére szolgáltatásként biztosított gyermekétkeztetésre tekintettel az iskolás gyermekek étkezési térítési díjának megállapítása során nem érvényesíti az 1 adag tízóraira jutó 100,- Ft, az 1 adag ebédre jutó 192,- Ft és az 1 adag uzsonnára jutó 47,- Ft nyersanyagnormán felüli általános költséget.

2.             A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés során a 1. pontban rögzítettek alapján számított általános költséget a közoktatási intézménytől átvállalja.

3.             A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a oktatási intézmény igazgatóját, valamint fenntartóját, a Gombai Református Egyházközséget tájékoztassa.

 

                        Határidő: 2012. július 31.

                        Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző