Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

112/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:

 

1./      A Képviselő-testület a Monor Városi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat gombai illetékességi területen folytatott tevékenységéről, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolókat elfogadta.

2./      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az illetékes felügyeleti szervet, valamint a Monor Városi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezetőjét tájékoztassa.

 

Határidő:         2014. június 14. 

Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző