Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 112/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Gólyafészek Óvoda fejlesztési pályázatának benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az NGM-BM-EMMI által kiírt pályázati felhívás alapján a Gólyafészek Óvoda gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztése érdekében a pályázat előkészítéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítését megrendelje.

2.      A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott tervezés fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző