Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     113/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 87/2012. (IV.12.) határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

 

1.        A Képviselő-testület a 87/2012. (IV.12.) határozat 3. pont a) bekezdésének rendelkezését 2012. június 29-i hatállyal visszavonja.

2.        A Képviselő-testület a rendezvényház étkezés biztosításával történő együttes bérbeadása esetére szolgáltatási szerződéskötési kötelezettséget ír elő, mely szerződéskötéshez a szolgáltatási díjat 2012. június 29-i hatállyal egyszerű menü biztosítása esetén, legalább 25 fő részvételével, résztvevőnként 2.000,- Ft-ban határozza meg.

3.        A Képviselő-testület a 2. ponttal meghatározott 2.000,- Ft/fő szolgáltatási díjon belül az egyszerű menü nyersanyagnormáját bruttó 650,- Ft-ban határozza meg.

 

                        Határidő: 2012. július 31.

                        Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző