Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     114/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda beszámolóját a 2011/2012-es nevelési évről és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről határozati kivonat formájában  az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő:  értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző