Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 114/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

                                                

1./   A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évről szóló beszámolóját elfogadja.

 

2./   A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a végzett munkáért a testület köszönetét tolmácsolja a hivatali apparátus felé.

 

Határidő:           értelemszerűen

Felelős:  Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző