Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

114/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. tanyagondnoki szakmai programjának kiegészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a tanyagondnoki szakmai programba az ellátást igénybevevők köre korosztályonként kerüljön részletezésre.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző