Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     115/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a tanyagondnoki munkakörre beérkezett pályázatokat, s az alábbi döntést hozta:

 

1.    A képviselő-testület a tanyagondnoki munkakörre kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, s a munkakör betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A §-a alapján Kiss Tibor gombai lakost tanyagondnok  munkakörbe, határozatlan időtartamra 2009. július 1-i hatállyal kinevezi.

2.    A képviselő-testület Kiss Tibor tanyagondnok garantált illetményét - figyelembe vehető közalkalmazotti jogviszonya és legmagasabb iskolai végzettsége alapján - B fizetési osztály 05 fizetési fokozatának megfelelően 82.400.-Ft-ban határozza meg.

3.    A képviselő-testület a folyamatos gépjárművezetői feladatok ellátására tekintettel a 2. pontban meghatározott garantált illetményen felül bruttó 5.000.- Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetményt határoz meg az 1. pont alapján kinevezett tanyagondnok számára.

4.    A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kinevezett tanyagondnok tanyagondnoki képzésre történő jelentkezése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző