Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     115/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda  2011/2012-es nevelési évről szóló beszámolójához kapcsolódó előterjesztői javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület megköszöni a Gólyafészek Óvoda kollektívájának az elmúlt öt nevelési évben nyújtott kiemelkedő teljesítményét, és közalkalmazottak anyagi elismeréséhez jutalom jogcímen egy havi illetményüknek megfelelő összegben fedezetet biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésében - az általános tartalék terhére.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon a Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetésében a személyi juttatás előirányzat 2.447 e Ft összegű, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat 660 e Ft összegű növeléséről az 1. pontban rögzítettek szerint.
  3. A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőket, hogy a jutalom összegének megállapításáról és közalkalmazottak részére történő átutalásáról 2012. július 15. napjáig gondoskodjanak.

 

Határidő:  értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző