Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

115/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány felhívása alapján a szociális-karitatív gyermeküdültetés szervezéséről szóló tájékoztatóját és az alábbi döntést hozta:

 

1.        A Képviselő-testület támogatja a Pest megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány szociális-karitatív gyermeküdültetésének szervezését.

2.        A Képviselő-testület 5 gombai gyermek táboroztatásának költségéhez járul hozzá összesen 60.000.- Ft összegben az általános tartalék terhére.

3.        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány által rendelkezésre bocsátott adatlap kitöltéséről, és benyújtásáról gondoskodjon.

4.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a javaslattevő oktatási intézményt, a családgondozót és az érintett gyermekek szüleit értesítse.

 

Határidő:           1-3. pont esetében:     2014. június 05.

                          4. pont esetében:        értelemszerűen

                          Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző