Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     116/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

 

  1. A képviselő-testület  az alábbiak szerint egyetért a bevételi- és kiadási előirányzatok módosításával.

 

 

 

Bevételi

Kiadási

 

 

előirányzat változása

(ezer forintban)    

 

     felhalmozási célú központi támogatás

+4.759

 

 

     felhalmozási és tőke jellegű bevételek

+ 12.600

 

 

     működési célú központosított támogatás

+ 559

 

 

     felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

- 1.146

 

 

     személyi juttatás

 

+552

 

     munkaadókat terhelő járulékok

 

+163

 

     dologi kiadás

 

+33

 

     beruházások

 

+ 2.109

 

     felújítás

 

+8.484

 

     társadalom és szociálpolitikai juttatások

 

+559

 

     támogatás értékű felhalmozási célú kiadás

 

+956

 

     általános tartalék

 

-2.110

 

     céltartalék

 

+6.026

 

  1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.06.) sz. rendelet módosításának előkészítésére.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző