Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     116/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója által a 2011/2012-es tanévről benyújtott tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.        A Képviselő-testület megtárgyalta és megköszönte a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója által benyújtott tájékoztatást.

2.        A Képviselő-testület a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetőjénél és fenntartójának képviselőjénél kezdeményezi, hogy a jövőben a lezárt tanév feladatainak végrehajtását és a következő tanév előkészítését összefoglaló tájékoztatót az intézményvezető a fenntartó erre hivatott szervének elfogadó határozatával küldje meg a települési önkormányzat részére.

3.        A Képviselő-testület a 2. pontban megfogalmazott javaslat támogatása esetén felkéri a Gomba Református Egyházközség Presbitériumát, hogy a jövőre vonatkozóan tegyen javaslatot az oktatási intézményben folyó munkáról készített tájékoztató megtárgyalásának időpontjára. 

4.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetőjét és a Gombai Református Egyházközség Presbitériumát tájékoztassa.

 

Határidő: 2012. július 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző