Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

116/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba, Szőke Ferenc utcai lakosok kérelmét  és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a gombai 746 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon – mivel annak közterületi kapcsolata nincs – az átjárást nem biztosítja.

2.        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőket értesítse.

 

Határidő:             2014. június 5.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző