Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 05-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

116/2015. (V. 05.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda fejlesztési pályázatának előkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános tartalék terhére 2.000.000,- + ÁFA fedezetet biztosít a Gólyafészek Óvoda fejlesztésének tervezéséhez úgy, hogy a kivitelezés ütemezhető legyen úgy, hogy első ütemben a támogatásból a tálalókonyha és kiszolgáló helyiségei megépíthetőek legyenek, utána második ütemben a tornaszoba kivitelezése is megtörténhessen.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző