Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     117/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a logopédiai ellátás 2009. szeptember 1-től történő megszervezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

 

1.    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gólyafészek Óvoda alapfeladataként meghatározott logopédiai ellátás tekintetében a megyei fejlesztési tervvel történő összhang megteremtése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

2.    A képviselő-testület a Gólyafészek Óvodában a logopédiai ellátás személyi feltételeinek megteremtése érdekében 2009. szeptember 1-től egy részmunkaidős (napi 4 órás) pedagógus álláshely létrehozását határozta el.

3.    A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat 2. pontjában rögzített döntése alapján készítse elő az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását.

4.    A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását követő időponttal hatalmazza fel az intézményvezetőt, hogy a munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás megjelentetéséről gondoskodjon.

5.    A képviselő-testület - amennyiben az igénylés minden jogszabályi feltétele teljesül - a logopédiai ellátásra tekintettel az önkormányzatot 2009-re megillető normatíva utólagos elszámolására kéri fel a polgármestert,

6.    A képviselő-testület indokoltnak tartja a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának további módosítását.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző